Chứng khoán TP.HCM phải đính chính lại Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

11/11/2020 09:31:43

Công ty cổ phần chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC) vừa phải đính chính lại báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý III/2020. Sau đính chính, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 1.362 tỷ đồng.

Cụ thể, chỉ tiêu đã trình bày trước đó là “tăng doanh thu phi tiền tệ” được điều chỉnh thành “tăng các chi phí phi tiền tệ”.

“Biến động các doanh thu phi tiền tệ” sửa thành “giảm các doanh thu phi tiền tệ”.

Các chỉ tiêu “chênh lệch tăng do đánh giá lại phải trả chứng quyền đang lưu hành”, “chênh lệch giảm do đánh giá lại phải trả chứng quyền đang lưu hành”, “tăng phải trả chứng quyền có bảo đảm” hủy bỏ sau khi điều chỉnh.

Chỉ tiêu “lỗ đánh giá lại tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), lỗ đánh giá lại phải trả chứng quyền điều chỉnh từ âm 24,7 tỷ đồng thành âm hơn 22,1 tỷ đồng.

Chỉ tiêu “chênh lệch tăng do đánh giá lại phải trả chứng quyền đang lưu hành” từ 2,6 tỷ đồng thành bỏ trống.

“Tiền để chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định” chuyển từ dương 25,9 tỷ đồng sang âm 16,5 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư từ dương 26,4 tỷ ddoognf thành âm 16 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán TP.Hồ Chí Minh niêm yết trên sàn HoSE từ tháng 5/2009 với mã chứng khoán HCM. Vốn chủ sở hữu của HSC tính đến 30/9/2020 có trị giá 4.455,6 tỷ đồng.

Tổng doanh thu hoạt động quý III/2020 là gần 514 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 1.399,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 142 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 393,1 tỷ đồng.

336x280_-24-06-2022-13-04-29.jpg